Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym avpots.com jest prowadzony przez firmę:
  DKM CONCEPT Sp. z o.o.
  ul. Mazowiecka 11 lok. 49
  00-052 Warszawa
  NIP: 5252820225
 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z usług Sklepu i określa reguły obowiązujące w Sklepie internetowym oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2. Definicje i wyłączenia

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca w ramach Sklepu Umowę ze Sprzedawcą, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
 2. Sprzedawca – spółka DKM CONCEPT Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa, NIP: 5252820225.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i korzystająca z usług Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym avpots.com.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w Sklepie), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie. Są na nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach złożonych przez niego w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym są widoczne Produkty wybrane przez Klienta do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę sprzedaży rozumie się też – w zależności od cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Operator – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, Regon: 301345068.

Produkty zawarte w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Hurtownia Roślin i Donic, ul. Lubomirskich 3d, 37-200 Przeworsk.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep @ avpots.com (bez spacji).
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 122 84 09.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 58 1020 4287 0000 2602 0170 0061.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie.

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer osobisty, tablet, smartfon.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§ 5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe). Klient jest informowany o końcowej kwocie do zapłaty na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 5. Gdy, rozsądnie oceniając, charakter przedmiotu Umowy nie będzie pozwalał na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, Sprzedawca poda informacje o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach.

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych identyfikacyjnych.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu.
 2. Wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając link przesłany w wiadomości e-mail.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka pocztowa,
  2. przesyłka kurierska,
  3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Lubomirskich 3d, 37-200 Przeworsk, tylko za zgodą Sprzedawcy.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. płatności elektroniczne,
  3. płatność za pobraniem,
  4. płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9. Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość potwierdzająca zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta opisanej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki Klient jest zobowiązany dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem punktu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  1. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,
  2. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy Klient ma możliwość wyboru dostarczenia Produktów partiami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę; o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę w stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia,
  2. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru osobistego Klient ma możliwość odbierania Produktów partiami (stosownie do terminu ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia,
  3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  4. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w punkcie 1 niniejszego paragrafu biegnie od daty dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, kwotę odpowiadającą wszystkim dokonanym przez Klienta płatnościom, w tym koszt dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały wybrane przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu odesłania tego Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, a także koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu będzie podana przez Sprzedawcę po odebraniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, a po otwarciu opakowania nie można jej zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, a ten został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od Umowy,
  6. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową sprzedaży są obejmowane Produkty nowe.
 2. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć między innymi zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej stwierdzenia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Na wszystkie produkty jest udzielona gwarancja. Sprzedawca nie wysyła karty gwarancyjnej.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są gromadzone w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi dostarczającemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu wymienione sposoby płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy są sporządzane w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin został opublikowany 04.03.2021 roku.
 5. Regulamin został ostatni raz zaktualizowany 29.01.2023 roku.